సర్టిఫికేట్

CE-EMC

ugode-bmw-benz-CE-EMC-సర్టిఫికేషన్(1)

RoHS

రోహ్స్

WEEE

WEEE

CE

CE-

ఇ-మార్క్ E9

cer (3)

R&TTE

cer (4)

EMC

cer (2)

RF

cer (1)

ISO

ISO

TS16949

UGO TS16949

FCC

FCC

FCC

FCC2